ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ก.ย. 60 การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA)
    เพื่อใหการขับเคลื่อนดังกลาวเปนไปตามเปาหมายสําคัญ “คุณภาพการบริหาร จัดการที่เปนเลิศ” สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน OBECQA ป 2559-2560 ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ขึ้น สําหรับใหโรงเรียนนําแนวทางของเกณฑไปประยุกตใช โดยเทียบเคียง ใหเหมาะสมกับบริบทการบริหารจัดการของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและ เกิดความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือเปนนโยบายสําคัญในการใหโรงเรียนในสังกัด นําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ของ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ป 2559-2560 ไปใชขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา ใหโรงเรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีสมรรถนะในการแขงขันสูเวทีโลก
ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
08 ก.ย. 60 อบรมเฝ้าระวังภัยด้านความมั่นคง หมู่บ้านเข้มแข็งร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัยด้านความมั่นคง หมู่บ้านเข้มแข็งร่วมใจต้านภัยยาเสพติด อ.คลองใหญ่  จังหวัดตราด
ณ หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อ.คลองใหญ๋
09 ม.ค. 61 การประเมินความพร้อมเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอน Mini English Program
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
13 ม.ค. 61 การแข่งขันเอแม็ท ซูโดกุ ครอสเวิร์ด คำคม ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
15 ม.ค. 61 การจัดสอบ Pre-Onet ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
18 ม.ค. 61 PISA Test / Asia Pacific Youth Exchange ครั้งที่2 /ประเมินนักเรียนพระราชทาน ม.ปลาย
กิจกรรม Asia Pacific Youth Exchange ครั้งที่ 2 
ณ หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

การประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

การทดสอบวัดและประเมินผลการอ่านรู้เรื่อง "Reading Literacy"
ตามแนวทางการวัดและประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA
นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
27 ม.ค. 61 ถึง 28 ม.ค. 61 ค่ายลูกเสือ ม.1 และ ม.2
08 ก.พ. 61 กิจกรรม School on Stage หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลคลองใหญ่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
17 ก.พ. 61 การอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Education)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
23 ก.พ. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียนชั้น ม.1-2 และ ม.6
24 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP - MP ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
07 มี.ค. 61 กิจกรรม ก้าวใหม่ ก้าวไกล คลองใหญ่ 4.0 (Klongyai Infinity)
08 มี.ค. 61 ถึง 08 ก.พ. 61 งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6
10 มี.ค. 61 สอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
11 มี.ค. 61 สอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
18 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบและรายงานตัว นักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
31 มี.ค. 61 นักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติสอบคัดเลือก
01 เม.ย. 61 นักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติสอบคัดเลือก
04 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบและรายงานตัว นักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ
05 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบและรายงานตัว นักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ
06 เม.ย. 61 มอบตัว นักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (MP,MEP)

07 เม.ย. 61 มอบตัว นักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ
08 เม.ย. 61 มอบตัว นักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ