โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 ก.ค. 62 ถึง 25 ก.ค. 62 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562
20 ก.ค. 62 ค่ายภาษาอังกฤษ MP-MEP
หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
20 ก.ค. 62 ค่ายอบรมนาฏศิลป์ชั้นสูง
ห้องดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
20 ก.ค. 62 ศึกษาดูงาน ว21
ห้องโสตทัศนศึกษา ฝ่ายบุคคล
19 ก.ค. 62 ร.ร.เลยพิทยาคมมาศึกษาดูงาน
ห้องโสตทัศนศึกษา
15 ก.ค. 62 แห่เทียนพรรษา
วัดคลองใหญ่
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
13 พ.ค. 62 ถึง 14 พ.ค. 62 ค่ายพุทธบุตร นักเรียน ม.1 และ ม.4
07 พ.ค. 62 ถึง 08 พ.ค. 62 ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
15 พ.ค. 61 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
07 เม.ย. 61 ถึง 14 พ.ค. 61 ปิดภาคเรียน
06 เม.ย. 61 มอบตัว นักเรียน ม.1 และ ม.4 ทุกห้องเรียน

05 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบและรายงานตัว นักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ
04 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบและรายงานตัว นักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ
01 เม.ย. 61 นักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติสอบคัดเลือก
31 มี.ค. 61 นักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติสอบคัดเลือก
27 มี.ค. 61 การแสดงเวทีเล็กและเวทีใหญ่งานตราดรำลึก ประจำปี 2561
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
23 มี.ค. 61 ถึง 27 มี.ค. 61 จัดนิทรรศการและร่วมแสดงผลงานวันตราดรำลึก
18 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบและรายงานตัว นักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
11 มี.ค. 61 สอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
10 มี.ค. 61 สอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
08 มี.ค. 61 ถึง 08 ก.พ. 61 งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6
07 มี.ค. 61 กิจกรรม ก้าวใหม่ ก้าวไกล คลองใหญ่ 4.0 (Klongyai Infinity)
24 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP - MP ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
23 ก.พ. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียนชั้น ม.1-2 และ ม.6
17 ก.พ. 61 การอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Education)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
08 ก.พ. 61 กิจกรรม School on Stage หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลคลองใหญ่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
27 ม.ค. 61 ถึง 28 ม.ค. 61 ค่ายลูกเสือ ม.1 และ ม.2
18 ม.ค. 61 PISA Test / Asia Pacific Youth Exchange ครั้งที่2 /ประเมินนักเรียนพระราชทาน ม.ปลาย
กิจกรรม Asia Pacific Youth Exchange ครั้งที่ 2 
ณ หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

การประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

การทดสอบวัดและประเมินผลการอ่านรู้เรื่อง "Reading Literacy"
ตามแนวทางการวัดและประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA
นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
15 ม.ค. 61 การจัดสอบ Pre-Onet ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
13 ม.ค. 61 การแข่งขันเอแม็ท ซูโดกุ ครอสเวิร์ด คำคม ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
09 ม.ค. 61 การประเมินความพร้อมเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอน Mini English Program
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
08 ก.ย. 60 อบรมเฝ้าระวังภัยด้านความมั่นคง หมู่บ้านเข้มแข็งร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัยด้านความมั่นคง หมู่บ้านเข้มแข็งร่วมใจต้านภัยยาเสพติด อ.คลองใหญ่  จังหวัดตราด
ณ หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อ.คลองใหญ๋
07 ก.ย. 60 การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA)
    เพื่อใหการขับเคลื่อนดังกลาวเปนไปตามเปาหมายสําคัญ “คุณภาพการบริหาร จัดการที่เปนเลิศ” สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน OBECQA ป 2559-2560 ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ขึ้น สําหรับใหโรงเรียนนําแนวทางของเกณฑไปประยุกตใช โดยเทียบเคียง ใหเหมาะสมกับบริบทการบริหารจัดการของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและ เกิดความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือเปนนโยบายสําคัญในการใหโรงเรียนในสังกัด นําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ของ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ป 2559-2560 ไปใชขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา ใหโรงเรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีสมรรถนะในการแขงขันสูเวทีโลก
ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม