ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ก.ย. 60 การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA)
    เพื่อใหการขับเคลื่อนดังกลาวเปนไปตามเปาหมายสําคัญ “คุณภาพการบริหาร จัดการที่เปนเลิศ” สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน OBECQA ป 2559-2560 ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ขึ้น สําหรับใหโรงเรียนนําแนวทางของเกณฑไปประยุกตใช โดยเทียบเคียง ใหเหมาะสมกับบริบทการบริหารจัดการของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและ เกิดความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือเปนนโยบายสําคัญในการใหโรงเรียนในสังกัด นําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ของ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ป 2559-2560 ไปใชขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา ใหโรงเรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีสมรรถนะในการแขงขันสูเวทีโลก
ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
08 ก.ย. 60 อบรมเฝ้าระวังภัยด้านความมั่นคง หมู่บ้านเข้มแข็งร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัยด้านความมั่นคง หมู่บ้านเข้มแข็งร่วมใจต้านภัยยาเสพติด อ.คลองใหญ่  จังหวัดตราด
ณ หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อ.คลองใหญ๋