เป้าประสงค์ / กลยุทธ์
เป้าประสงค์ กลยุทธ์
เป้าประสงค์
 
๑. บริหารจัดการมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
๒. ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาโดยเน้นทักษะอาชีพและภาษาเพื่อการสื่อสาร 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๔. ผู้เรียนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตกลยุทธ์

๑. 
 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการให้มี คุณภาพตามมาตรฐานสากล
๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาโดยเน้นทักษะอาชีพและภาษาเพื่อการส่ือสาร
๓. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ์ช้ในการดำรงชีวิต