Q&A (ถาม-ตอบ) 

ตัวอย่างการซักถามและแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร Facebook โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม


- การสอบถามเรื่องกำหนดการสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียน
- การสอบถามเกี่ยวกับการรับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง จำนวน 2000 บาท
- การสำรวจความคิดเห็นการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
- การสอบถามเกี่ยวกับการมอบตัวนักเรียน
- การสำรวจความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
- การสำรวจความต้องการสนับสนุนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการจัดเรียนการสอนออนไลน์
- คำแนะนำเกี่ยวกับประกาศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
- ตำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มลิงค์สำหรับดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


เป็นต้น