คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ปีการศึกษา 2564
- แนวปฏิบัติในการเรียนออนไลน์ด้วย KY-Online Station สำหรับนักเรียน
- แนวปฏิบัติในการเรียนออนไลน์ด้วย KY-Online Station สำหรับผู้ปกครอง
- แนวปฏิบัติในการเรียนออนไลน์ด้วย KY-Online Station สำหรับครู
- คู่มือการใช้งาน KY-Online Station
- แนวปฏิบัติในการตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
- ระเบียบและข้อปฏิบัติในการขอเอกสารทางการศึกษา
- แนวปฏิบัติการสมัครเรียนออนไลน์
- แนวปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียน ขาดเรียนนาน
- แนวปฏิบัติการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS)
- คู่มือการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับปรับปรุง-2564)
- คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อลงโทษนักเรียน
- คู่มือปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่