ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

- สถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- สถิติการให้บริการงานธุรการ
- สถิติการให้บริการงานโสตทัศนศึกษา
- สถิติการให้บริการประสารการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- สถิติการให้บริการประสานงานฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียน