แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.12 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 900.29 KB