ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้อุปกรณ์ และติดตั้งวงจรอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Leased Line Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษาสํา หรับโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในการขยายองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ ๓ (เลือกรายการ) สําหรับโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (๑ ตํา บล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

ทะเบียนคุมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง