การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินการตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น การร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน การร่วมเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การดำเนินกิจกรรม การแก้ปัญหาในภารกิจของสถานศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  และร่วมดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน รวมไปถึงการการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน

รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2563
- ครั้งที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
- ครั้งที่ 3 วันที่ 5 มิถุนายน 2563
- ครั้งที่ 4 วันที่ 22 กันยายน 2563
- ครั้งที่ 5 วันที่ 14 ธันวาคม 2563
- ครั้งที่ 1 วันที่ 4 มกราคม 2564
- ครั้งที่ 2 วันที่ 3 มีนาคม 2564
- ครั้งที่ 3 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
- ครั้งที่ 5 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
- ครั้งที่ 6 วันที่ 10 สิงหาคม 2564
- ครั้งที่ 7 วันที่ 22 กันยายน 2564

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน

คลิกชมภาพกิจกรรม

จุลสารช่อกันเกรา

คลิกอ่านจุลสารออนไลน์