การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและสามารถให้คำแนะนำแก่ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต  ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้บริหารไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ไม่เห็นแก่ประโยชน์พวกพ้อง มีการนิเทศติดตาม ตรวจสอบการทำงาน และส่งเสริมการทำงานอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการตรวจการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมจากคณะกรรมการภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนแสีย ชุมชน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารและการดำเนินงานของโรงเรียนให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผู้บริหารมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

ร่องรอยหลักฐาน

- จุลสารช่อกันเกรา
- ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
- Facebook โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
- เว็บไซต์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม