การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.1)

ฝ่ายบริหารวิชาการ

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)
- รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)
- รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)
- รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)
- รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)