มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 294.43 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.94 KB