ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายคมสัน ณ รังษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ตุลาคม 2564-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณะวัฒณ์ พานทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 ตุลาคม 2563