โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเนา บุญมาก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณะวัฒณ์ พานทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 ตุลาคม 2563