โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ข่าวจากพันธมิตร
ค่ายทักษะอาชีพครั้งที่ 7 กล่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดค่ายพัฒนาอาชีพอิสระ ทักษะชีวิต อยู่อย่างพอเพียง ครั้งที่ 7
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดค่ายพัฒนาอาชีพอิสระ ทักษะชีวิต อยู่อย่างพอเพียง ครั้งที่ 7
ฝนตกหนักมาหลายวัน นํ้าท่วม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ซํ้าซาก วอน อบต.คลองใหญ่เร่งแก้ไขปัญหาให้อาจารย์แ
นํ้าท่วม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ซํ้าซากวอน อบต.คลองใหญ่เร่งแก้ไขปัญหาให้อาจารย์และนักเรียนที่เดือดร
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดค่ายภาษาจีน ประจําปีการศึกษา 2562
เผยโฉมโรงเรียน เครือข่าย อย. น้อย ผลงานโดดเด่น พัฒนาพฤติกรรมบริโภคอาหาร
ตราด – เกาะกง เชื่อมโยงการศึกษา วัฒนธรรมระหว่างประเทศ
จ.ตราด เกาะกง เชื่อมโยงการศึกษา วัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน
โครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้ทองอุไร จํานวน 200 ต้น เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพ
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เ
นายอําเภอคลองใหญ่ นําข้าราชการเข้าร่วมพิธีปฎิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพ
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พุทธศักราช 25
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พุทธศักราช 2562
โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย เข้าศึกษาดูงานศูนย์อาเซียนศึกษา
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดเข้าค่ายอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP/MP
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (โขน) ณ ห้องตนตรี ขั้น 2
ค่ายอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (โขน)
ค่ายอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP/MP 2562
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมา
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมร่วมโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดคลองใหญ่
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดเข้าค่ายอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP/MP ประจําปีการศึก
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (โขน)
จ.ตราด ร่วม จ.เกาะกง กัมพูชา ประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน คลองใหญ่ – เกาะกง
ประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน คลองใหญ่ – เกาะกง
จ.ตราด /ร่วม จ.เกาะกง กัมพูชา ประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน คลองใหญ่ – เกาะกง
การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน คลองใหญ่ – เกาะกง