โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ข่าวจากพันธมิตร
การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน คลองใหญ่ – เกาะกง
จ.ตราด /ร่วม จ.เกาะกง กัมพูชา ประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน คลองใหญ่ – เกาะกง
ประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน คลองใหญ่ – เกาะกง
จ.ตราด ร่วม จ.เกาะกง กัมพูชา ประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน คลองใหญ่ – เกาะกง
ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางพหุภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนโรง
ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เปิดกิจกรรมค่าย STEAM (อินทรีนิวส์)
กิจกรรมค่าย STEAM (ข่าวชัดออนไลน์)
กิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางพหุภาษา (AEC TV Online)
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เปิดกิจกรรมค่าย STEAM (AEC TV Online)
กิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางพหุภาษา (tigernews)
กิจกรรมนุ่งห่มขาวทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ทุกวันศุกร์ต้นเดือน (AEC TV Online)
จังหวัดตราด ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกิจกรรมประเทศเพื่อนบ้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และการเสริมสร้า
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (สยามโฟกัสไทม์)
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (อินทรีข่าว)
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (AEC TV Online)
กิจกรรมการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์ สนุกกับ KidBright (หนังสือพิมพ์เพื่อปวงชน)
กิจกรรมการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์ในโครงการมูลนิธิเทคโนโลยี่ สารสนเทคตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเ
กิจกรรมวันไหว้ครู (ข่าวชัดออนไลน์)
กิจกรรมวันไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (AEC TV Online)
โอกาสมาเยือนเพื่อการจัดการศึกษาร่วมกัน (4เหล่าทัพ)
สถาบันจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ และองค์กรกีโซณา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือทางการจัดการศึกษาร่วมกัน (สยาม
โอกาสมาเยือนเพื่อการจัดการศึกษาร่วมกัน (ข่าวชัดออนไลน์)
มูลนิธิ KIZUNA เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม (AEC TV Online)
สะเก็ดข่าว ช่อง 7 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกองทัพเรือ
การอบรมจิตคณิต และเวทคณิต (ข่าวชัดออนไลน์)
การอบรมจิตคณิต (AEC TV Online)
กิจกรรมอบรมจินตคณิตคิดเลขเร็วและกิจกรรมการอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วโดยวิธีคิดแบบเวทคณิต (tigernews)
กิจกรรมทำบุญวันสุข .. ทุกวันศุกร์แรกของเดือน (AEC TV Online)