วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
การศึกษามีคุณภาพอย่างทั่วถึง มีคุณธรรมจริยธรรม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

 


พันธกิจ
 
1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
3. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

 


อัตลักษณ์

นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรีและกีฬา

 
เอกลักษณ์

โรงเรียนวัฒนธรรมสองแผ่นดิน


คดิพจน์

ซื่อสัตย์  มุ่งมั่น  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้


คำขวัญประจำโรงเรียน

มีความนอบน้อม พร้อมสามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  เคียงคู่ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม