โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ
 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทั่วถึงและมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเน้นทักษะอาชีพและภาษาเพื่อการสื่อสาร 
๓. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะ 
ชีวิตของนักเรียนตามมาตรฐานสากล 
๔. ส่งเสริมให้นักเรียนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิต