โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
 
มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล


พันธกิจ
 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทั่วถึงและมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเน้นทักษะอาชีพและภาษาเพื่อการสื่อสาร 
๓. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะ 
ชีวิตของนักเรียนตามมาตรฐานสากล 
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์


อัตลักษณ์

นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรีและกีฬา

 
เอกลักษณ์

โรงเรียนพหุภาษา


คดิพจน์

ซื่อสัตย์  มุ่งมั่น  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้


คำขวัญประจำโรงเรียน

มีความนอบน้อม พร้อมสามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  เคียงคู่ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม