วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 โรงเรียนมีคุณภาพอย่างทั่วถึง ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่ Thailand 4.0


พันธกิจ

  1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ Thailand 4.0

  2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

  3. ปลูกจิตสำนึกการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  4. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม


เป้าประสงค์

  1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  2. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

  3. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึกในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอัตลักษณ์

นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรีและกีฬา

 
เอกลักษณ์

โรงเรียนวัฒนธรรมสองแผ่นดิน


คดิพจน์


ซื่อสัตย์  มุ่งมั่น  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้


คำขวัญประจำโรงเรียน


มีความนอบน้อม พร้อมสามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  เคียงคู่ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม