เป้าประสงค์ / กลยุทธ์
เป้าประสงค์ กลยุทธ์
เป้าประสงค์
 
1. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 


กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสู่สากล


ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 1 เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกจิตส านึกการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่
1 สนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน