โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
เป้าประสงค์ / กลยุทธ์
เป้าประสงค์ กลยุทธ์
เป้าประสงค์
 
๑. บริหารจัดการมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
๒. ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาโดยเน้นทักษะอาชีพและภาษาเพื่อการสื่อสาร 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๔. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์กลยุทธ์

๑. 
 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการให้มี คุณภาพตามมาตรฐานสากล
๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาโดยเน้นทักษะอาชีพและภาษาเพื่อการส่ือสาร
๓. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์