ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนออนไลน์ ม.1/1
https://meet.google.com/fvn-yagt-nnn

ห้องเรียนออนไลน์ ม.1/2
https://meet.google.com/uap-yzyd-kkw
ห้องเรียนออนไลน์ ม.1/3
https://meet.google.com/yrk-hxpd-fff
ห้องเรียนออนไลน์ ม.1/4
https://meet.google.com/dsy-fbqw-ufe
ห้องเรียนออนไลน์ ม.1/5
https://meet.google.com/rob-ihrm-sqh
ห้องเรียนออนไลน์ ม.1/6
https://meet.google.com/cfb-ugfx-vsx
ห้องเรียนออนไลน์ ม.1/7
https://meet.google.com/ccw-nqdm-tzx