แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนในการเรียนออนไลน์
1. นักเรียนเข้าห้องเรียนเพื่อเช็คชื่อกับครูประจำชั้นตั้งแต่เวลา 8.00 – 8.20 น. กับครูประจำชั้น โดยผ่านโปรแกรม Google Meet ที่โรงเรียนได้จัดทำห้องเรียนไว้ให้ทั้งหมด 6 ระดับชั้น 
 
2. นักเรียนเข้าเรียนตามพร้อม โดยเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 8.20 น. ตามตารางเรียนในตารางสอนปกติของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีการเช็คชื่อ และติดตามการเรียนของนักเรียนลงในโปรแกรม Student Care
 
3. นักเรียนทำงานที่ได้รับมอบหมายของรายวิชาต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนที่โรงเรียน (Onsite) 
 
4. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในช่วงระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 เป็นการปูพื้นฐานให้แก่นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (Onsite)  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หากนักเรียนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนออนไลน์ตามเวลาในตารางสอนอย่างต่อเนื่อง ให้นักเรียนติดตาม เรียนย้อนหลังจากกลุ่มเรียนออนไลน์ของครูแต่ละวิชา หรือติดต่อครูประจำวิชา ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น facebook messenger โทรศัพท์ Line ฯลฯ