แนวปฏิบัติสำหรับครู
แนวปฏิบัติสำหรับครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Ondemand)

 
1. ครูประจำชั้น homeroom เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ระหว่างเวลา 8.00 – 8.20 น. ผ่านโปรแกรม Google Meet ที่โรงเรียนได้จัดทำห้องเรียนไว้ให้ทั้งหมด 6 ระดับชั้น
 
2. ครูเข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม Google Meet นักเรียนจะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 8.20 – 16.20 น. โดยมีการเช็คชื่อ และติดตามการเรียนของนักเรียนลงในโปรแกรม Student Care
 
3. ครูคอยกระตุ้น ให้กำลังใจนักเรียนในการเรียนที่บ้าน จัดทำ/จัดหาหาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ลดภาระงานผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (Onsite)  ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
 
4. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในช่วงระหว่างวันที่ 1-13 มิถุนายน 2564 เป็นการปูพื้นฐานให้แก่นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (Onsite)  ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ให้ครูประจำวิชาสำรวจนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนออนไลน์ตามเวลาในตารางสอน ติดตามนักเรียน สร้างทางเลือกทางการเรียนให้ผู้เรียนสามารถเรียนย้อนหลังจากกลุ่มเรียนออนไลน์ หรือติดต่อครูประจำวิชา ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น facebook messenger โทรศัพท์ Line ฯลฯ