โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
1.  คุณสมบัติของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
1.สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2560  หรือเทียบเท่า
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่  4  และชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ไม่ต่ำกว่า  2.50  (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ MEP และ MP)
3.มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
4.สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
5.ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2560  หรือเทียบเท่า
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ไม่ต่ำกว่า  2.75  (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ  MP)
3.มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
4.สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
5.ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
 
2. การรับสมัคร
1.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.1  ห้องเรียนปกติ  รับจำนวน  4  ห้อง   160  คน 
1.2  ห้องเรียนพิเศษ  
1.2.1  ห้อง  Mini English  Program  (MEP)  รับจำนวน  1  ห้อง   30  คน
1.2.2  ห้อง  Multilingual  Program  (MP)  รับจำนวน  1  ห้อง   25  คน
2.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1.1  ห้องเรียนปกติ  รับจำนวน  3  ห้อง   120  คน
1.2  ห้องเรียนพิเศษ  
1.2.1  ห้อง  Mini English  Program  (MEP)  รับจำนวน  1  ห้อง   30  คน
1.2.2  ห้อง  Education HUB - MP  รับจำนวน  1  ห้อง   25  คน
 
3. กำหนดการรับสมัคร
ห้องเรียนปกติ  รับสมัครวันที่ วันที่  25-28  มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                  ณ อาคาร 1 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ห้องเรียนพิเศษ  วันที่  24-28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ อาคาร 1 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
 
 
หลักฐานการสมัครและกำหนดการเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดที่เอกสารด้านล่างนี้
โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 039-581192 ในวันและเวลาราชการ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 1020 ครั้ง