โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ประจำปีกการศึกษา 2561
การรับสมัรครนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
1. คุณสมบัติของนักเรียน

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า

2.  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี

3. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

4. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า

2. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี

3. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

4. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

2. การรับสมัคร 

   1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับจำนวน 4 ห้อง  160 คน 

   2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับจำนวน 3 ห้อง  120 คน 

3. หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา ผู้ปกครอง (ในกรณีผู้ปกครองเป็นบุคคลอื่น)
  จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา ผู้ปกครอง (ในกรณีผู้ปกครองเป็นบุคคลอื่น)
  จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
5. หลักฐานการจบการศึกษา หรือหลักฐานใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จำนวน 1 ชุด
6. เอกสารประกาศผลการสอบ O – Net จาก สทศ. (สามารถปริ้นได้จากเว็บไซต์ สทศ.)
   จำนวน 1 ชุด

7. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง  จำนวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

- ใบสมัครนักเรียน ม.1

- ใบสมัครนักเรียน ม.4

- รายละเอียดเพิ่มเติม 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 599 ครั้ง