โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปัญจพร อาบหิรัญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุวิมล สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางสาวบงกชรัตน์ เจริญทวี
ครู คศ.1

นางสาวนิรัชชนา แก้วบัวขาว
ครู คศ.1

นายสมฤทธิ์ ชาญสมร
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรอุมา พูลเพิ่ม
ครูผู้ช่วย