โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุวิมล สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวันชัย พละราด
ครู คศ.2

นางสาวปัญจพร อาบหิรัญ
ครู คศ.2

นางสาวบงกชรัตน์ เจริญทวี
ครู คศ.1

นางสาวนิรัชชนา แก้วบัวขาว
ครู คศ.1

นายสมฤทธิ์ ชาญสมร
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรอุมา พูลเพิ่ม
ครูผู้ช่วย

Miss Gretchen Amado Carino
ครูอัตราจ้าง