กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปัญจพร อาบหิรัญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสุวิมล สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวบงกชรัตน์ เจริญทวี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายวสันต์ ศรีจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอรอุมา พูลเพิ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวปทุมฤดี ขอหมั่นกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอัมพาพันธ์ ท่าพริก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3