กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปัญจพร อาบหิรัญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุวิมล สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางสาวบงกชรัตน์ เจริญทวี
ครู คศ.1

นางสาวนิรัชชนา แก้วบัวขาว
ครู คศ.1

นายวสันต์ ศรีจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวอรอุมา พูลเพิ่ม
ครู คศ.1

นางสาวปทุมฤดี ขอหมั่นกลาง
ครูผู้ช่วย