โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุวิมล สุขสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวันชัย พละราด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปัญจพร อาบหิรัญ
ครู คศ.1

นางสาวบงกชรัตน์ เจริญทวี
ครู คศ.1

นายวัชรพร แสงสว่าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางวาสิฐฐี เจริญผล
ครู คศ.1

นางสาวนิรัชชนา แก้วบัวขาว
ครูผู้ช่วย

นายสมฤทธิ์ ชาญสมร
ครูผู้ช่วย