กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุวิมล สุขสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวันชัย พละราด
ครู คศ.2

นางสาวปัญจพร อาบหิรัญ
ครู คศ.1

นางสาวบงกชรัตน์ เจริญทวี
ครู คศ.1

นายวัชรพร แสงสว่าง
ครู คศ.1

นางวาสิฐฐี เจริญผล
ครู คศ.1

นางสาวนิรัชชนา แก้วบัวขาว
ครูผู้ช่วย

นายสมฤทธิ์ ชาญสมร
ครูผู้ช่วย