โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปริศนา พิมพ์ช่วย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพัชรียา นะทีวาส
ครู คศ.3

นางสาวมัทรี ขนรกุล
ครู คศ.3

นายวรวิทย์ สังข์เอียด
ครู คศ.2

นางสาวณัฐวรินทร์ โยธาภิรมย์
ครู คศ.2

นางสาวจุฑาวดี ศรีเชียงสา
ครู คศ.1

นางสาวฉันทวรรณ สุวรรณหิตาทร
ครู คศ.1

นางสาวกิติยา นันตาบุญ
ครู คศ.1

นายวุฒิชัย มีสำราญ
ครูผู้ช่วย

นายบัณฑิต รามศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาววิลาวรรณ จันทร์นี
พนักงานราชการ

นางสาวนุชนภา โอภาชาติ
พนักงานราชการ

Mr.Arturo Jr Reyes
ครูอัตราจ้าง