กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัชรียา นะทีวาส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปริศนา พิมพ์ช่วย
ครู คศ.2

นางสาววารุณี อิทธิพัทธ์อเนก
ครู คศ.1

นางสาวกัญยารัตน์ จันทระ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาวดี ศรีเชียงสา
ครูผู้ช่วย

นางสาวฉันทวรรณ สุวรรณหิตาทร
ครูผู้ช่วย

นางสาววิลาวรรณ จันทร์นี
พนักงานราชการ

นางสาวเสาวลักษณ์ ท่าพริก
นักศึกษาฝึกสอน