โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกัญยารัตน์ จันทระ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัชรียา นะทีวาส
ครู คศ.3

นางสาวปริศนา พิมพ์ช่วย
ครู คศ.3

นางสาววารุณี อิทธิพัทธ์อเนก
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาวดี ศรีเชียงสา
ครู คศ.1

นางสาวฉันทวรรณ สุวรรณหิตาทร
ครู คศ.1

นางสาววิลาวรรณ จันทร์นี
พนักงานราชการ

นายจักรพล กิจอุดม
พนักงานราชการ

Mr.Arturo Jr Reyes
ครูอัตราจ้าง