กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปริศนา พิมพ์ช่วย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพัชรียา นะทีวาส
ครู คศ.3

นางสาวมัทรี ขนรกุล
ครู คศ.3

นายวรวิทย์ สังข์เอียด
ครู คศ.2

นางสาวณัฐวรินทร์ โยธาภิรมย์
ครู คศ.2
อีเมล์ : tjalittlecow@gmail.com

นางสาวจุฑาวดี ศรีเชียงสา
ครู คศ.1

นางสาวฉันทวรรณ สุวรรณหิตาทร
ครู คศ.1

นางสาวกิติยา นันตาบุญ
ครู คศ.1

นายวุฒิชัย มีสำราญ
ครู คศ.1

นายบัณฑิต รามศรี
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : https://shorturl.asia/evILa

นางสาววิลาวรรณ จันทร์นี
พนักงานราชการ

นางสาวนุชนภา โอภาชาติ
พนักงานราชการ

Mr.Arturo Jr Reyes
ครูอัตราจ้าง