กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปริศนา พิมพ์ช่วย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางพัชรียา นะทีวาส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวมัทรี ขนรกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายวรวิทย์ สังข์เอียด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวณัฐวรินทร์ โยธาภิรมย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวฉันทวรรณ สุวรรณหิตาทร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวกิติยา นันตาบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายวุฒิชัย มีสำราญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายบัณฑิต รามศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายศรายุธ รีเรียง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายจิรายุทธ กองภูเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจีราภรณ์ จันทร์ลา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2