กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนทรา ฝอยทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวภัทราภรณ์ อินทสุวรรณ
ครู คศ.1

นาวสาวนัยนา มานะสิริ
ครู คศ.1

นางสาวอรอนงค์ แหวนวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวปทุมรัตน์ ศรีประดู่
ครู คศ.1

นายมีชัย คำลอย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธิดา ศรีสุรีย์
ครูผู้ช่วย