โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนทรา ฝอยทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวภัทราภรณ์ อินทสุวรรณ
ครู คศ.1

นาวสาวนัยนา มานะสิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรอนงค์ แหวนวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปทุมรัตน์ ศรีประดู่
ครูผู้ช่วย

นายมีชัย คำลอย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธิดา ศรีสุรีย์
ครูผู้ช่วย