กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนทรา ฝอยทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นาวสาวนัยนา มานะสิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปทุมรัตน์ ศรีประดู่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวอรอนงค์ แหวนวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายมีชัย คำลอย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวสุธิดา ศรีสุรีย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7