กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชไมพร ดวงแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศุภกิตติ์ ศรีบุตร
ครู คศ.1

นางสาวสุนทรา ฝอยทอง
ครู คศ.1

นางสาวภัทราภรณ์ อินทสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นายสปันญ์ยุทธ พัชรภูเบศร์
ครูผู้ช่วย

นาวสาวนัยนา มานะสิริ
ครูผู้ช่วย