โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชไมพร ดวงแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศุภกิตติ์ ศรีบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุนทรา ฝอยทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวภัทราภรณ์ อินทสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายสปันญ์ยุทธ พัชรภูเบศร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นาวสาวนัยนา มานะสิริ
ครูผู้ช่วย