โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวีระ มนตรีวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปุริมปรัชญ์ หมื่นศรีพรม
ครู คศ.1