กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวีระ มนตรีวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวปุริมปรัชญ์ หมื่นศรีพรม
ครู คศ.1