กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวีระ มนตรีวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจตุพร พุ่มเรียบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวปุริมปรัชญ์ หมื่นศรีพรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0