กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวปุริมปรัชญ์ หมื่นศรีพรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายวีระ มนตรีวงษ์
ครู คศ.3

นายอรรถพล ขัยนอก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2