กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวีระ มนตรีวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจตุพร พุ่มเรียบ
ครู คศ.1

นางสาวปุริมปรัชญ์ หมื่นศรีพรม
ครู คศ.1