กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวบัวภา จางวางแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอุบลรัตน์ ถึกสุวรรณ
ครู คศ.2

นายวรวิทย์ สังข์เอียด
ครู คศ.2

นางสาวมัทรี ขนรกุล
ครู คศ.2

นายจักรกฤษณ์ แท่นยั้ง
ครู คศ.2

นายสุริยา ฮุยประโคน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกวินนา และโวหาร
ครูผู้ช่วย

นายธรรมรัตน์ เกษโกวิท
นักศึกษาฝึกสอน