โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวบัวภา จางวางแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอุบลรัตน์ ถึกสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวมัทรี ขนรกุล
ครู คศ.3

นายวรวิทย์ สังข์เอียด
ครู คศ.2

นางสาวณัฐวรินทร์ โยธาภิรมย์
ครู คศ.2

นายสุริยา ฮุยประโคน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกวินนา และโวหาร
ครูผู้ช่วย

นายกฤษณะพงษ์ สงคง
ครูผู้ช่วย

นางสุมาลี จันอรัญ
ครูผู้ช่วย