กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวบัวภา จางวางแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางอุบลรัตน์ ถึกสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายสุริยา ฮุยประโคน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกวินนา และโวหาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายกฤษณะพงษ์ สงคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสุมาลี จันอรัญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวภาณุกา พลไชยขา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6