โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนออนไลน์ ม.4/1
https://meet.google.com/mhj-qrms-cye
ห้องเรียนออนไลน์ ม.4/2
https://meet.google.com/dsr-uchq-xrt
ห้องเรียนออนไลน์ ม.4/3
https://meet.google.com/fgk-dbmx-hzt
ห้องเรียนออนไลน์ ม.4/4
https://meet.google.com/wqm-sjfv-qzd