กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม
ศูนย์รวมกิจกรรมชุมนุมนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางให้นักเรียนได้มีช่องทางในการพบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาชุมนุม และเพื่อนร่วมอุดมการณ์ โดยนักเรียนสามารถคลิกที่ลิงค์ชื่อชุมนุมของตนเอง เพื่อเข้ารวมกลุ่มในคาบเรียนชุมนุมหรือตามแต่ช่วงเวลานัดหมายของแต่ละชุมนุม 

ครูวีระ  มนตรีวงษ์ ดนตรีสากล
ครูวสุ สุขสถิตย์ สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ครูสุริยา ฮุยประโคน เกษตรทฤษฎีใหม่
ครูสุกัญญา คงทรัพย์ ภาษาไทยภาษาถิ่น
ครูฉันทวรรณ สุวรรณหิตาทร
และครูรัชนีกร นึกสม
วิทย์ ๆ คิดสนุก
ครูบัวภา จางวางแก้ว คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)
ครูภานุกา​ พลไชยขา
และครูทิพาภรณ์​ สุโพธิ์
เพื่อนติวเพื่อน
ครูอุบลรัตน์ ถึกสุวรรณ การจัดสวน
ครูกิติยา นันตาบุญ
ครูวิลาวรรณ จันทร์นี
โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
ครูปุริมปรัชญ์. หมื่นศรีพรม ชั้นเรียนศิลปะ Art Room
ครูณัฐวรินทร์ โยธาภิรมย์ Dek-IT
ครูอรอนงค์ แหวนวงษ์
และครูสุนทรา ฝอยทอง
ต้นกล้าคุณธรรม
ครูอดิศักดิ์ แสงจันทร์ดี ขับร้อง ดนตรีและนาฏศิลป์สร้างสรรค์พื้นบ้านอีสาน
ครูบานชื่น ประไพ ห้องสมุดมีชีวิต
ครูวรวิทย์ สังข์เอียด กราฟิก
ครูวรวิทย์ สังข์เอียด นักศึกษาวิชาทหาร
ครู​ปาจรีย์​ จันคะนา,
ครูมีชัย​ คำลอย
Netflix
ครูจุฑาวดี ศรีเชียงสา ส่งเสริมการเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียน
ครูดิเรก ขนรกุล อนามัยโรงเรียน
ครูปริศนา พิมพ์ช่วย Science Show
ครูบัณฑิต รามศรี เปิดความรู้ สู่โลกดิจิทัล
ครูคณภร อัตจริต คัดลายมือ
ครูพัชรียา นะทีวาส นักเคมีรุ่นเยาว์
ครูอรอุมา พูลเพิ่ม
และ ครูปทุมฤดี ขอหมั่นกลาง
SUDOKU
ครูสุมาลี​ จันอรัญ ศิลปะประดิษฐ์
ครูบงกชรัตน์ เจริญทวี A-Math Game
ครูนัยนา มาสิริ
และ ครูภัทราภรณ์ อินทสุวรรณ
ภูมิศาสตร์น่ารู้
ครูวสันต์ ศรีจันทร์ คณิตคิดเร็ว
ครูมัทรี ขนรกุล คอมพิวเตอร์
ครูกชพร ศิริจำรัส
และ ครูศิรินภา ทองดีนอก
รักการออมกับธนาคารโรงเรียน
ครูสุวิมล สุขสวัสดิ์ เวทคณิต
ครูพิมพ์ประภา จินดา ชุมนุมภาษาเวียดนาม
ครูกวินนา และโวหาร คิดเล่นให้เป็นจริง
ครูสุทธิดา ศรีสุริย์ มารยาทไทย
ครูกฤษณะพงศ์ สงคง มหัศจรรย์ทานตะวัน
ครูวุฒิชัย มีสำราญ ชุมนุมเครื่องบินกระดาษพับ
ครูวิชย์วศิน พิมพ์เทศ ชุมนุมสุขศึกษาเพื่อสุขภาพ
ครูนุชนภา โอภาชาติ ชุมนุม เพื่อนช่วยเพื่อน
ครูนิรัญชนา แก้วบัวขาว คณิตศิลป์
ครูปัญจพร อาบหิรัญ เกมคณิตศาสตร์ (Math for fun)
ครูอภินันท์​ จันดี เขมรไสย์ๆ​ สไตล์​ คค.
ครูภัทรวัฒน์ เขียวขจี คำคม