ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
      
คำขวัญประจำโรงเรียน

มีความนอบน้อม พร้อมสามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  เคียงคู่ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยการอนุมัติของ ดร.นิพนธ์ ศศิธร พณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมัยนั้น
 
         ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้เปิดการสอน ม.ศ.๑ - ม.ศ.๒ โดยเปิดสอนเป็นสาขาของโรงเรียนตราษตระการคุณ และได้ใช้อาคารของโรงเรียนชุมชนวัดคลองใหญ่เป็นสถานที่เรียน ให้ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนตราษตระการคุณ สาขาคลองใหญ่” โดยมีนายประดิษฐ์ ดวงนภา เป็นหัวหน้าสาขาต่อมาใน ปีการศึกษา ๒๕๑๘ ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.๑ - ม.ศ.๓) รวม ๓ ระดับ ระดับละ ๑ ห้องเรียน โดยมี นายสง่า รอดพิเศษ เป็นครูใหญ่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
 
         ปัจจุบันโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเปิดสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๑ - ม.๖) จานวน ๒๙ ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๗๘ คน มี นายสาเนา บุญมาก เป็นผู้อานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม