ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
       ด้วยโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖  เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่องานจ้าง และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ชื่องานจ้าง
๑.๑.๑ ครูอัตราจ้างสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                      จำนวน ๑ อัตรา

 
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
๑.๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมไม่เกิน ๒๒ ชั่วโมง/สัปดาห์และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑.๒.๒ ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑.๒.๓ ปฏิบัติตามรายละเอียดของสัญญาจ้างเมื่อได้รับการจ้างอย่างเคร่งครัด
๑.๒.๔ ปฏิบัติการสอนแบบเต็มเวลา (Full time)
๑.๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
๑.๓ อัตราค่าจ้าง
๑.๓.๑ จ้างเหมาเป็นรายเดือน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จ้างเหมาเป็นรายเดือนตลอดสัญญาจ้าง
 
๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง
๑.๔.๑ นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
 

 
๒. คุณสมบัติการจัดจ้างครูอัตราจ้าง
๒.๑ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง ๒๕ - ๔๕ ปี เป็นผู้มีหลักฐานประจำตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น        
บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง
๒.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ขั้นต่ำ) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
๒.๓ สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรในการพัฒนาทักษะด้านสุขศึกษาและพลศึกษาให้กับครู นักเรียน และองค์กร/ชุมชน ได้ตามที่โรงเรียนกำหนด
๒.๔ สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้ ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน
และสื่อการเรียนการสอนตามรายวิชาที่สอน
๒.๕ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
๒.๖ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๗ ไม่ติดยาเสพติดร้ายแรงตามที่กฎหมายกำหนด
๒.๘ ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือลักษณะโรคตามที่ ก.พ. กำหนด
 
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม หรือทาง e-mail : Naiyana8007@gmail.com ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. โทรศัพท์ ๐๓๙-๕๘๑๑๙๒, 085-2758007  
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
เอกสารหลักฐานทุกรายการให้มีฉบับจริงและสำเนาภาพถ่าย จำนวน ๑ ชุด (รับรองความถูกต้องด้วย)
๓.๒.๑ หลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ขั้นต่ำ) หรือเทียบเท่า
๓.๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๓.๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน
๓.๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป
๓.๒.๕ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๓.๒.๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๓.๒.๗ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์รับการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ Facebook Fanpage: โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 


 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2565,00:00   อ่าน 150 ครั้ง