ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่นักการภารโรง
ด้วยโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว    เหมาจ่ายรายเดือนทำหน้าที่นักการภารโรง โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จำนวน 1 อัตรา โดยรับค่าจ้างอัตราเดือนละ 9,000 บาท รวมเงินประกันสังคมร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราวเหมาจ่ายรายเดือน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2556
          โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาจ่าย   รายเดือนทำหน้าที่นักการภารโรง  รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
     1. มีความประพฤติและบุคลิกภาพเหมาะสม (อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก)
     2. คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสัญชาติไทย
 2. เพศชาย อายุระหว่าง  22-45 ปี
 3. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 6. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
 7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
 8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2. การจ้างลูกจ้างเหมาจ่ายรายเดือนทำหน้าที่นักการภารโรง
          อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท รวมเงินประกันสังคมร้อยละ 5
3. หลักฐานการรับสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 2 รูป
 2. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา
 5. ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
 4. การรับสมัคร
                    สมัครด้วยตัวเองได้ที่ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  ตั้งแต่วันที่  17 - 23 พฤศจิกายน 2565   (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 039-581192, 085-2758007 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Fanpage: โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  หรือส่งใบสมัครทาง e-mail : naiyana8007@gmail.com

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม และทาง Facebook Fanpage: โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

6. การคัดเลือก
                    ใช้วิธีคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ และการประเมินสมรรถนะ
         
7. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
                    สอบคัดเลือก ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม และทาง Facebook Fanpage: โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

9. การว่าจ้าง
ทำการว่าจ้างผู้ที่สอบได้คะแนนเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

10. การทำสัญญาจ้าง
ทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ในวันที่  25 พฤศจิกายน 2565 และเริ่มปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2566 อนึ่ง ถ้าหากตรวจสอบพบภายหลังจากการทำสัญญาจ้างแล้ว ปรากฏว่าผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้รับสัญญาจ้างไม่มีสิทธ์เรียกร้องสิทธ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,12:02   อ่าน 47 ครั้ง