กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบานชื่น ประไพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายภัทรวัฒน์ เขียวขจี
ครู คศ.1

นางสาวคณภร อัตจริต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายวิเชียร วรรณภากร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจิรายุ กระแสโสม
ครู คศ.1