กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางบานชื่น ประไพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายภัทรวัฒน์ เขียวขจี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวคณภร อัตจริต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวสุกัญญา คงทรัพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายอดิศักดิ์ แสงจันทร์ดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายปัณณวัฒน์ นุตัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4