กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางกัญณิญาพัทน์ มนตรีวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายวิชย์วศิน พิมพ์เทศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายอรรถพล หินขาว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1