กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางกัญณิญาพัทน์ มนตรีวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวิชย์วศิน พิมพ์เทศ
ครู คศ.1

นายดิเรก ขนรกุล
พนักงานราชการ