โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกัญณิญาพัทน์ มนตรีวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิชย์วศิน พิมพ์เทศ
ครูผู้ช่วย

นายดิเรก ขนรกุล
พนักงานราชการ