กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกัญณิญาพัทน์ มนตรีวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิชย์วศิน พิมพ์เทศ
ครูผู้ช่วย

นายดิเรก ขนรกุล
พนักงานราชการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา บรรดาศักดิ์
พนักงานราชการ