โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกัญณิญาพัทน์ มนตรีวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิชย์วศิน พิมพ์เทศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายดิเรก ขนรกุล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา บรรดาศักดิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3