กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายมนัส ถึกสุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรรณี หรี่จินดา
ครู คศ.1

นางสาวจิราพร แก้วบัวโฮม
ครู คศ.1

นางสาวปรารถนา ศรีสงกา
ครู คศ.1

นางสาวกีรติ เทพมนตรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุไรวรรณ พรมวงษา
ครูผู้ช่วย

นายวสุ สุขสถิตย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิรินภา ทองดีนอก
ครูผู้ช่วย