กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายมนัส ถึกสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวสุ สุขสถิตย์
ครู คศ.1

นางสาวอุไรวรรณ พรมวงษา
ครู คศ.1

นางสาวศิรินภา ทองดีนอก
ครู คศ.1

นางสาวกชพร ศิริจำรัส
ครู คศ.1

นางสาวปาจรีย์ จันคะนา
ครู คศ.1

นางสาวทิพาภรณ์ สุโพธิ์
ครู คศ.1

Mr James Dylan Adams
ครูอัตราจ้าง