โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายมนัส ถึกสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิราพร แก้วบัวโฮม
ครู คศ.1

นายวสุ สุขสถิตย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุไรวรรณ พรมวงษา
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิรินภา ทองดีนอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวกชพร ศิริจำรัส
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาจารีย์ จันคะนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพาภรณ์ สุโพธิ์
ครูผู้ช่วย

นายสุวรรณี แสงทอง
ครูอัตราจ้าง

Mr James Dylan Adams
ครูอัตราจ้าง

Mr Cao Van Huan
ครูอัตราจ้าง

Miss Rosie Cabigat Carino
ครูอัตราจ้าง