โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายมนัส ถึกสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวสุ สุขสถิตย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุไรวรรณ พรมวงษา
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิรินภา ทองดีนอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวกชพร ศิริจำรัส
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาจารีย์ จันคะนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพาภรณ์ สุโพธิ์
ครูผู้ช่วย

Mr James Dylan Adams
ครูอัตราจ้าง