กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกชพร ศิริจำรัส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายวสุ สุขสถิตย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศิรินภา ทองดีนอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวปาจรีย์ จันคะนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวทิพาภรณ์ สุโพธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายฉตณรงค์ หมั่นหินลาด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

Ms. April Shayne Lim
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

Mrs. Jenneliza Baraero
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

Miss Mckenzie Everlyn Santos
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4