โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายมนัส ถึกสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวสุ สุขสถิตย์
ครู คศ.1

นางสาวอุไรวรรณ พรมวงษา
ครู คศ.1

นางสาวศิรินภา ทองดีนอก
ครู คศ.1

นางสาวกชพร ศิริจำรัส
ครู คศ.1

นางสาวปาจรีย์ จันคะนา
ครู คศ.1

นางสาวทิพาภรณ์ สุโพธิ์
ครู คศ.1

Mr James Dylan Adams
ครูอัตราจ้าง