โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายมนัส ถึกสุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรรณี หรี่จินดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวจิราพร แก้วบัวโฮม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวปรารถนา ศรีสงกา
ครู คศ.1

นางสาวกีรติ เทพมนตรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวอุไรวรรณ พรมวงษา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายวสุ สุขสถิตย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวศิรินภา ทองดีนอก
ครูผู้ช่วย